கருத்திட்ட நெறிப்படுத்தல் மற்றும் மதிப்பீட்டுப் பிரிவு

அறிமுகம்

தொல்பொருளியல் திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயற்பாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை தயாரித்தல், மேற்பார்வை மற்றும் இணைப்பாக்கம் செய்தல், திணைக்களத்தின் திட்டங்கள் மற்றும் செயற்பாடுகள் பற்றி அமைச்சு / திணைக்களம் / ஏனைய வெளிநிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்பூட்டுதல்.

கடமைப்பொறுப்பு

ஈடேற்றிய சேவை

திணைக்களத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவுகளிலும் ஈடேற்றப்படுகின்ற சேவைகளில் மற்றும் அவற்றிலான முன்னேற்றம் சம்பந்தமான இற்றைப்படுத்திய தகவல்களை மாதந் தோறும் / காலாண்டுவாரியாக / வருடாந்தம் திணைக்களத்திற்கும் அமைச்சருக்கும் அறிக்கை செய்தல்.

அமைச்சு / திணைக்களப் பிரிவுகள் / பிராந்திய அலுவலகங்கள் மற்றும் தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் வெளிவாரி நிறுவனங்களுடன் இணைப்பாகத்தில் ஈடுபடல்

திங்கட்கிழமை, 28 நவம்பர் 2011 08:14 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது