தம்பேகொட அவலோகிதேஸ்வர போதிசத்வச் சிலை

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது