திஸ்ஸமகாராம சந்தகிரி மகாசாயவும் விகாரை பூமியும்

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது