முகப்பு
தொல்பொருளியல் திணைக்களம்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

முப்பனே ரஜமகா விகாரை   

பிரிவு : மொனராகலை
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

கடுவன ஒல்லாந்தர் கோட்டை   

பிரிவு : கடுவன
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

கஹதாவ புரான விகாரை   

பிரிவு : தங்காலை
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

வில்கம் ரஜமகாவிகாரை   

பிரிவு : அம்பலாந்தொட்டை
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை