මුල් පිටුව
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුව - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

Awkana   

කොට්ඨාශය : Kekirawa
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

Lankaramaya   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

Thanthirimale   

කොට්ඨාශය : Mahavilachchiya
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

Jethawanaramaya   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura