මුල් පිටුව
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුව - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

කසාගල විහාරය   

කොට්ඨාශය : තංගල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

ගොඩවාය ගෝඨපබ්බත විහාරය   

කොට්ඨාශය : හම්බන්තොට
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

එමළදෙණිය රජමහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : අකුරැස්ස
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර
      

රොටුඹ බුදුගල විහාරය   

කොට්ඨාශය : පස්ගොඩ
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර