මුල් පිටුව
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුව - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

කැප්පෙටිපොළ පැරණි බලකොටුව   

කොට්ඨාශය : වැලිමඩ
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

සේ රන්කඩ පැරණි ස්ථානය   

කොට්ඨාශය : බිබිලේ
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

සේලමාලී චෛත්‍යය   

කොට්ඨාශය : වැල්ලවාය
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

ඌරුසිටා වැවේ සොරොව්ව   

කොට්ඨාශය : වැල්ලවාය
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල