මුල් පිටුව
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුව - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

අනුරාධපුරය   

කොට්ඨාශය : මිහින්තලේ
දිස්ත්‍රික්කය : අනුරාධපුරය