முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

மல்வில   

பிரிவு : வணாத வில்லுவ
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

பிச்சந்தியாவ   

பிரிவு : நவகத்தேகம
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

அரன்கெலே   

பிரிவு : கணேவத்த
மாவட்டம் : குருணாகல்
      

ரஜகல கந்த   

பிரிவு : உஹன
மாவட்டம் : அம்பாறை