முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

தினபிடிய   

பிரிவு : மாதம்பை
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

முல்கிரிகலை   

பிரிவு : நவகத்தேகம
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

புணித மரியாள் தேவஸ்தானம்   

Address : புணித மரியாள் தேவஸ்தானம்
பிரிவு : புத்தளம்
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர்   

பிரிவு : புத்தளம்
மாவட்டம் : புத்தளம்