முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

ஆர்யகம   

பிரிவு : சிலாபம்
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

புலியன்கடவல   

பிரிவு : சிலாபம்
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

முகுனுவடவன   

பிரிவு : சிலாபம்
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

முன்னேஸ்வரம்   

பிரிவு : சிலாபம்
மாவட்டம் : புத்தளம்