முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

திரியாய   

பிரிவு : கிழக்கு கட்டுகுளம் பற்று
மாவட்டம் : திருகோணமலை
      

ரிதீ கந்த   

பிரிவு : கந்தளாய்
மாவட்டம் : திருகோணமலை
      

வெல்கம்வெகெர   

பிரிவு : கிழக்கு கட்டுகுளம் பற்று
மாவட்டம் : திருகோணமலை
      

திருகோணமலை கோட்டை   

பிரிவு : கடவத் சதர
மாவட்டம் : திருகோணமலை கோட்டை