முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

ஒல்லாந்தக் கோட்டை - மட்டக்களப்பு   

பிரிவு : வடக்கு மன்முனை
மாவட்டம் : மட்டக்களப்பு
      

சேருவில   

பிரிவு : சேருவில
மாவட்டம் : திருகோணமலை
      

மெதவச்சிய   

பிரிவு : கோமரன்கடவல
மாவட்டம் : திருகோணமலை
      

ருவன்வெலி சாய   

பிரிவு : மிகிந்தலே
மாவட்டம் : அனுராதபுரம்