முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

பதம்வெல கனேகொட   

பிரிவு : முருதமுரே
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

வெலிகம குஷ்ட ராஜகல   

பிரிவு : வெலிகம
மாவட்டம் : மாத்தறை
      

எம்பெக்கே அம்பலம (தங்கு மடம்)   

பிரிவு : உடுநுவர
மாவட்டம் : கண்டி
      

ரங்கிரி உள்பத   

பிரிவு : கோமரன்கடவல
மாவட்டம் : திருகோணமலை