முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

Lovamahapaya   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

Dakunu Dagaba   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

Abhayagiriya   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

Thuparama   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura