முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

கசாகல விகாரை   

பிரிவு : தங்காலை
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

கொடவாய கோடபப்பத விகாரை   

பிரிவு : அம்பாந்தொட்டை
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

எமலதெனிய ரஜமகா விகாரை   

பிரிவு : பிடபெத்தர
மாவட்டம் : மாத்தறை
      

ரொடும்ப புதுகல விகாரை   

பிரிவு : பஸ்கொட
மாவட்டம் : மாத்தறை