முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

நெதிகம்வில வில்பிட விகாரை   

பிரிவு : அம்பலாந்தொட்டை
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

யட்டால விகாரை   

பிரிவு : திஸ்ஸமகாராம
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

திஸ்ஸமகாராம சந்தகிரி மகாசாயவும் விகாரை பூமியும்   

பிரிவு : திஸ்ஸமகாராம
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

கரம்பகல அரன்ய சேணாசனய   

பிரிவு : சூரியவெவ
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை