முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

தம்பேகொட அவலோகிதேஸ்வர போதிசத்வச் சிலை   

பிரிவு : புத்தலை
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

கலபெத்த   

பிரிவு : கலபெத்த
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

கொடியாகலை   

பிரிவு : வெல்லவாய
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

வத்தேகம புரான விகாரை   

பிரிவு : சியபலாண்டுவ
மாவட்டம் : மொனராகலை