முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

கெப்பெடிபொல புரானக் கோட்டை   

பிரிவு : வெலிமடை
மாவட்டம் : பதுளை
      

சேரன்கட புரான இடம்   

பிரிவு : பிந்தென்ன
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

சேலமாலி சைத்திய (கோபுரம்)   

பிரிவு : வெல்லவாய
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

ஊருசிடா வெவே சொரொவ்வ   

பிரிவு : வெல்லவாய
மாவட்டம் : மொனராகலை