முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

Isurumuniya   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

Sri Maha Bodhi   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

Panavitiya Ambalama    

பிரிவு : Narammala
மாவட்டம் : Kurunegala
      

Karagahagedara Ambalama   

பிரிவு : Narammala
மாவட்டம் : Kurunegala