முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
தொல்பொருளியல் நிலையங்கள்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

 

திசையை பெற்றுக்கொள்ளல்

தொடக்கம் :  அல்லது 

இறுதி      :  அல்லது 

யாபஹுவை   

பிரிவு : மஹவை
மாவட்டம் : குறுணாகளை
      

மாளிகாவில   

பிரிவு : புத்தலை
மாவட்டம் : மொனறாகல
      

யாழ்ப்பாணக் கோட்டை   

பிரிவு : யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம் : யாழ்ப்பாணம்
      

சீகிரியா   

பிரிவு : தம்புல்ல
மாவட்டம் : மாத்தளை