මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

මල්විල පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතය   

කොට්ඨාශය : වනාත විල්ලුව
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

පිච්චන්දියාව   

කොට්ඨාශය : නවගත්තේගම
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

අරන්කැලේ   

කොට්ඨාශය : ගණේවත්ත
දිස්ත්‍රික්කය : කුරුණෑගල
      

රජගල කන්ද   

කොට්ඨාශය : උහන
දිස්ත්‍රික්කය : අම්පාර