මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

තිනපිටිය ටැම්පිටිය විහාරය   

කොට්ඨාශය : මාදම්පේ
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

මුල්ගිරිගල රඡමහ විහාරය - මුල්ලේගම   

කොට්ඨාශය : නවගත්තේගම
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

ශාන්ත මරියා දෙව් මැදුර / සේන කුඩ්ඩිරිප්පුව   

කොට්ඨාශය : පුත්තලම
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

ශ්‍රී සිත්ති විනයාගර් කොවිල   

කොට්ඨාශය : පුත්තලම
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම