මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

ආර්යගම වෙහෙර කැලේ   

කොට්ඨාශය : හලාවත
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තල්ම
      

පුලියන්කඩවල රජමහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : හලාවත
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

මුගුණු වටවන රජමහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : හලාවත
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

මුන්නේෂ්වරම් දේවාලය   

කොට්ඨාශය : හලාවත
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම