මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

තිරියාය වටදාගෙය   

කොට්ඨාශය : කඩ්ඩුකුලම් පත්තුව
දිස්ත්‍රික්කය : ත්‍රිකුණාමලය
      

රිදී කන්ද   

කොට්ඨාශය : කන්තලේ
දිස්ත්‍රික්කය : ත්‍රිකුණාමලය
      

වෙල්ගම්වෙහෙර   

කොට්ඨාශය : කඩ්ඩුකුලම් පත්තු
දිස්ත්‍රික්කය : ත්‍රිකුණාමලය
      

ත්‍රිකුණාමලය කොටුව   

කොට්ඨාශය : ත්‍රිකුණාමලය නගරය
දිස්ත්‍රික්කය : ත්‍රිකුණාමලය