මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

ඕලන්ද කොටුව - මඩකලපුව   

කොට්ඨාශය : මන්මුණේ - උතුර
දිස්ත්‍රික්කය : මඩකළපුව
      

සේරුවිල   

කොට්ඨාශය : සේරුවිල
දිස්ත්‍රික්කය : ත්‍රිකුණාමලය
      

මැදවච්චිය   

කොට්ඨාශය : මැදවච්චිය
දිස්ත්‍රික්කය : අනුරාධපුරය
      

රුවන්වැලිසෑය   

කොට්ඨාශය : මිහින්තලේ
දිස්ත්‍රික්කය : අනුරාධපුරය