මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

පතම්වෙල ගනේගොඩ පුරාණ විහාරය   

කොට්ඨාශය : හම්බන්තොට
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

වැලිගම කුෂ්ඨ රාජගල   

කොට්ඨාශය : වැලිගම
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර
      

ඇම්බැක්ක අම්බලම   

කොට්ඨාශය : කුණ්ඩසාලේ
දිස්ත්‍රික්කය : මහා නුවර
      

රංගිරි උල්පත   

කොට්ඨාශය : ගෝමරන්කඩවල
දිස්ත්‍රික්කය : ත්‍රිකුණාමලය