මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

නැදිගම්විල විල්පිට විහාරය   

කොට්ඨාශය : අම්බලංතොට
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

යඨාල විහාරය   

කොට්ඨාශය : තිස්සමහාරාමය
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

තිස්සමහාරාම සඳගිරි මහාසෑය හා විහාර භූමිය   

කොට්ඨාශය : තිස්සමහාරාමය
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

කරඹගල ආරණ්‍ය සේනාසනය   

කොට්ඨාශය : සූරියවැව
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට