මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

මුප්පනේ රජමහා විහාරය (විහාරමුල්ල විහාරය)   

කොට්ඨාශය : මොණරාගල
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

කටුවන ලන්දේසි කොටුව   

කොට්ඨාශය : කටුවන
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

කහදාව පුරාණ විහාරය   

කොට්ඨාශය : තංගල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

විල්ගම් රජ මහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : අම්බලංතොට
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට