මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

දඹේගොඩ අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ව පිළිමය   

කොට්ඨාශය : බුත්තල
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

ගලබැද්ද   

කොට්ඨාශය : පොතුවිල්
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

කොටියාගල   

කොට්ඨාශය : වැල්ලවාය
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

වත්තේගම පුරාණ විහාරය   

කොට්ඨාශය : සියඹලාණ්ඩුව
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල