මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

සොරණාතොට බුදුගේකන්ද ලෙන් විහාරය   

කොට්ඨාශය : සොරණාතොට
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

රිදීමාලියද්ද නාගදීප විහාරය   

කොට්ඨාශය : රිදීමාලියද්ද
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

ඇල්ල හල්පේ පත්තිනි දේවාලය   

කොට්ඨාශය : ඇල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

කොස්ලන්ද පුරාණ විහාරය   

කොට්ඨාශය : හල්දුම්මුල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල