මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

Isurumuniya   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

Sri Maha Bodhi   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

Panavitiya Ambalama    

කොට්ඨාශය : Narammala
දිස්ත්‍රික්කය : Kurunegala
      

Karagahagedara Ambalama   

කොට්ඨාශය : Narammala
දිස්ත්‍රික්කය : Kurunegala