මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

අනුරාධපුරය   

කොට්ඨාශය : මිහින්තලේ
දිස්ත්‍රික්කය : අනුරාධපුරය