මුල් පිටුව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

 

දිසාව ලබා ගැනීම

ආරම්භය :  හෝ 

අවසනය      :  හෝ 

යාපහුව   

කොට්ඨාශය : මහව
දිස්ත්‍රික්කය : කුරුණැගල
      

මාලිගාවිල   

කොට්ඨාශය : බුත්තල
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

යාපනය කොටුව   

කොට්ඨාශය : යාපනය
දිස්ත්‍රික්කය : යාපනය
      

සිගිරිය   

කොට්ඨාශය : දඹුල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : මාතලේ