முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

வில்கம் ரஜமகாவிகாரை   

பிரிவு : அம்பலாந்தொட்டை
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

வத்தேகம புரான விகாரை   

பிரிவு : சியபலாண்டுவ
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

வெஹெரயாய   

பிரிவு : வெல்லவாய
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

வெலேகடே   

பிரிவு : பதுளை
மாவட்டம் : பதுளை
      

வெல்கம்வெகெர   

பிரிவு : கிழக்கு கட்டுகுளம் பற்று
மாவட்டம் : திருகோணமலை