முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

திஸ்ஸமகாராம விகாரை   

பிரிவு : திஸ்ஸமகாராம
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

திருகோணமலை கோட்டை   

பிரிவு : கடவத் சதர
மாவட்டம் : திருகோணமலை கோட்டை
      

Twin Pond Anuradhapura   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

ஊருசிடா வெவே சொரொவ்வ   

பிரிவு : வெல்லவாய
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

Vessagiriya   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura