முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

Thanthirimale   

பிரிவு : Mahavilachchiya
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

தினபிடிய   

பிரிவு : மாதம்பை
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

திரியாய   

பிரிவு : கிழக்கு கட்டுகுளம் பற்று
மாவட்டம் : திருகோணமலை
      

Thuparama   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

திஸ்ஸமகாராம சந்தகிரி மகாசாயவும் விகாரை பூமியும்   

பிரிவு : திஸ்ஸமகாராம
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை