முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

சேலமாலி சைத்திய (கோபுரம்)   

பிரிவு : வெல்லவாய
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

சேருவில   

பிரிவு : சேருவில
மாவட்டம் : திருகோணமலை
      

சீகிரியா   

பிரிவு : தம்புல்ல
மாவட்டம் : மாத்தளை
      

ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர்   

பிரிவு : புத்தளம்
மாவட்டம் : புத்தளம்
      

சிதுல்பவ்வ விகாரை   

பிரிவு : திஸ்ஸமகாராம
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை