முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

ரொடும்ப புதுகல விகாரை   

பிரிவு : பஸ்கொட
மாவட்டம் : மாத்தறை
      

ருவன்வெலி சாய   

பிரிவு : மிகிந்தலே
மாவட்டம் : அனுராதபுரம்
      

Samadhi Statue   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

சமன்கல   

பிரிவு : வெவ்கம்பற்று
மாவட்டம் : அம்பாறை
      

சேரன்கட புரான இடம்   

பிரிவு : பிந்தென்ன
மாவட்டம் : மொனராகலை