முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

ராஜகுலவடன விகாரை   

பிரிவு : வெலிகம
மாவட்டம் : மாத்தறை
      

ரங்கிரி உள்பத   

பிரிவு : கோமரன்கடவல
மாவட்டம் : திருகோணமலை
      

ராவணா எல்ல   

பிரிவு : எல்ல
மாவட்டம் : பதுளை
      

ரிதீமாலியத்த நாகதீப விகாரை   

பிரிவு : ரிதீமாலியத்த
மாவட்டம் : பதுளை
      

ரிதீ கந்த   

பிரிவு : கந்தளாய்
மாவட்டம் : திருகோணமலை