முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

முப்பனே ரஜமகா விகாரை   

பிரிவு : மொனராகலை
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

முதியங்கனை   

பிரிவு : பதுளை
மாவட்டம் : பதுளை
      

நெதிகம்வில வில்பிட விகாரை   

பிரிவு : அம்பலாந்தொட்டை
மாவட்டம் : அம்பாந்தொட்டை
      

நூபே வியாபாரத் தளம்   

பிரிவு : நூபே
மாவட்டம் : மாத்தறை
      

Panavitiya Ambalama    

பிரிவு : Narammala
மாவட்டம் : Kurunegala