පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

විල්ගම් රජ මහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : අම්බලංතොට
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

වත්තේගම පුරාණ විහාරය   

කොට්ඨාශය : සියඹලාණ්ඩුව
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

වෙහෙරයාය   

කොට්ඨාශය : වැල්ලවාය
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

වෙලේකඩේ පැරණි වෙළඳ පොළ   

කොට්ඨාශය : බදුල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

වෙල්ගම්වෙහෙර   

කොට්ඨාශය : කඩ්ඩුකුලම් පත්තු
දිස්ත්‍රික්කය : ත්‍රිකුණාමලය