පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

තිස්සමහාරාමය   

කොට්ඨාශය : තිස්සමහාරාමය
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

ත්‍රිකුණාමලය කොටුව   

කොට්ඨාශය : ත්‍රිකුණාමලය නගරය
දිස්ත්‍රික්කය : ත්‍රිකුණාමලය
      

Twin Pond Anuradhapura   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

ඌරුසිටා වැවේ සොරොව්ව   

කොට්ඨාශය : වැල්ලවාය
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

Vessagiriya   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura