පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

Thanthirimale   

කොට්ඨාශය : Mahavilachchiya
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

තිනපිටිය ටැම්පිටිය විහාරය   

කොට්ඨාශය : මාදම්පේ
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

තිරියාය වටදාගෙය   

කොට්ඨාශය : කඩ්ඩුකුලම් පත්තුව
දිස්ත්‍රික්කය : ත්‍රිකුණාමලය
      

Thuparama   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

තිස්සමහාරාම සඳගිරි මහාසෑය හා විහාර භූමිය   

කොට්ඨාශය : තිස්සමහාරාමය
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට