පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

සොරණාතොට බුදුගේකන්ද ලෙන් විහාරය   

කොට්ඨාශය : සොරණාතොට
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

Sri Maha Bodhi   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

ශාන්ත මරියා දෙව් මැදුර / සේන කුඩ්ඩිරිප්පුව   

කොට්ඨාශය : පුත්තලම
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

මාතර තාරකා කොටුව   

කොට්ඨාශය : මාතර
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර
      

තෙළුල්ලේ පැරණි ස්ථානය   

කොට්ඨාශය : වැල්ලවාය
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල