පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

සේලමාලී චෛත්‍යය   

කොට්ඨාශය : වැල්ලවාය
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

සේරුවිල   

කොට්ඨාශය : සේරුවිල
දිස්ත්‍රික්කය : ත්‍රිකුණාමලය
      

සිගිරිය   

කොට්ඨාශය : දඹුල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : මාතලේ
      

ශ්‍රී සිත්ති විනයාගර් කොවිල   

කොට්ඨාශය : පුත්තලම
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

සිතුල්පව්ව විහාරය   

කොට්ඨාශය : තිස්සමහාරාමය
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට