පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

රොටුඹ බුදුගල විහාරය   

කොට්ඨාශය : පස්ගොඩ
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර
      

රුවන්වැලිසෑය   

කොට්ඨාශය : මිහින්තලේ
දිස්ත්‍රික්කය : අනුරාධපුරය
      

Samadhi Statue   

කොට්ඨාශය : Nuwaragam Palatha Central
දිස්ත්‍රික්කය : Anuradhapura
      

සමන්ගල   

කොට්ඨාශය : සමන්තුරේ
දිස්ත්‍රික්කය : අම්පාර
      

සේ රන්කඩ පැරණි ස්ථානය   

කොට්ඨාශය : බිබිලේ
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල