පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

රාජකුලවඩන විහාරය   

කොට්ඨාශය : වැලිගම
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර
      

රංගිරි උල්පත   

කොට්ඨාශය : ගෝමරන්කඩවල
දිස්ත්‍රික්කය : ත්‍රිකුණාමලය
      

රාවණා ඇල්ල පුරාණ විහාරය   

කොට්ඨාශය : ඇල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

රිදීමාලියද්ද නාගදීප විහාරය   

කොට්ඨාශය : රිදීමාලියද්ද
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

රිදී කන්ද   

කොට්ඨාශය : කන්තලේ
දිස්ත්‍රික්කය : ත්‍රිකුණාමලය