පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

පතම්වෙල ගනේගොඩ පුරාණ විහාරය   

කොට්ඨාශය : හම්බන්තොට
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

පිච්චන්දියාව   

කොට්ඨාශය : නවගත්තේගම
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

පුලියන්කඩවල රජමහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : හලාවත
දිස්ත්‍රික්කය : පුත්තලම
      

පුළුකුණාව   

කොට්ඨාශය : එරුවිල් පොරතිව් හා මන්මුනෙයි පත්තුව
දිස්ත්‍රික්කය : මඩකළපුව
      

රජගල කන්ද   

කොට්ඨාශය : උහන
දිස්ත්‍රික්කය : අම්පාර