පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන
දිස්ත්‍රික්කය :    
පෙරහන : 

මුප්පනේ රජමහා විහාරය (විහාරමුල්ල විහාරය)   

කොට්ඨාශය : මොණරාගල
දිස්ත්‍රික්කය : මොණරාගල
      

මුතියංගන රජමහා විහාරය   

කොට්ඨාශය : බදුල්ල
දිස්ත්‍රික්කය : බදුල්ල
      

නැදිගම්විල විල්පිට විහාරය   

කොට්ඨාශය : අම්බලංතොට
දිස්ත්‍රික්කය : හම්බන්තොට
      

නූපේ වෙළඳ පොළ   

කොට්ඨාශය : මාතර
දිස්ත්‍රික්කය : මාතර
      

Panavitiya Ambalama    

කොට්ඨාශය : Narammala
දිස්ත්‍රික්කය : Kurunegala